Home
Asia
Armenia mountains
Armenia waterfalls

Ararat (Turkey)
Aragats
Kapudzhukh
Lesser Caucasus Mountains

unknown