Bhutan
Bhutan map
Asia
Home
Gangchen Singye 7'094 m
 
 
Bhutan
Bhutan
 

The Gangchen Singye, also known as Singey Kang, Zongphu Kang or Table Mountain at 7'094 metres is located 28° 8'41.56"N 90°12'29.25"E.

 

Bhutan 2017 Gangchen Singye stamp

Bhutan 2017, Gangchen Singye.
The stamp was issued in the series "Peaks of Bhutan".

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhutan
Bhutan map
Asia
Home