China
China map
Asia
Home
««
Southwestern Region
Sichuan, Yunnan, Guizhou and Chongqing
Chinese Regions
Xinjiang Uyghur Autonomous RegionTibet Autonomous Region — Southwestern China — South Central and East ChinaNorth China & North East China
Platzhalter
map: please scroll down or click here
map: please scroll down or click here

Sichuan
Jiuzhaigou ValleyHuanglong Valley Min ShanQingcheng ShanGe'NyenGongga ShanEmei Shan
Yunnan
Honghe Hani Rice Terraces Meili Xue ShanShanzidouShilin Stone ForestTengchong volcanic fieldYuanmou Earth Forest
Guizhou
Fanjin Shan Wanfenglin
Chongqing
Three Natural Bridges Nat. Geopark

Sichuan
Jiuzhaigou Valley
Huanglong Valley
Min Shan
Qingcheng Shan
Ge'Nyen
Gongga Shan
Emei Shan

Yunann
Meili Xue Shan
Shanzidou
Tengchong volcanic field
Shilin Stone Forest
Honghe Hani Rice Terraces
Yuanmou Earth Forest

Guizhou
Wanfenglin
Fanjinshan

Chongqing
Three Natural Bridges Nat. Geopark

(please move your mouse over the map)

 

 

 

 

China
China map
Asia
Home