Liechtenstein
Home
Liechtenstein
"A Painter of Liechtenstein - Friedrich Kaufmann"
Issue date: 4th March 2002
Paintings by Friedrich Kaufmann (1892-1972)
Schellenberg
Schaan
A view towards Gafleispitz of the Three Sister massif.

Steg
A view from near Kulm towards the small settlement Steg.

Beschreibung und Bild ohne Rahmen
Beschreibung und Bild ohne Rahmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liechtenstein
Home